The Cloud Maze / RSAA / Büro Ziyu Zhuang

April 16, 2019 no comments Feed


© Shengliang Su

© Shengliang Su
  • Architects: RSAA
  • Location: Shanghai, China
  • Category: Installation
  • Principal Designer: Ziyu Zhuang
  • Design Team: Fabian Wieser, Na Li, Kunyu Zhu, Xin Zhao, Ye Li, Yu Zhao, Jiaqi Jiang
  • Project Year: 2019
  • Photographs: Shengliang Su, Hui Zhang

Read more »


Source: ArchDaily